Media

A media é a medida estatística de máis amplo uso dado a facilidade de cálculo. O erro típico da media, isto é canto varía a media de unha mostra a outras depende da dispersión dos datos (desvío típico) e do número de datos que interveñen no seu cálculo. Cantos máis datos teñamos para calcular a media máis "fiábel" será no sentido de que variará menos de mostra a mostra.

É doado calcular a media. Cómpre sumar todos os datos e dividir entre o número de datos. Isto é coñecido como media aritmética simple. A media aritmética en promedio dunha cantidade finita de números é igual á suma de todos eles dividida entre o número de sumandos. Tamén pode denominarse a media aritmética como o punto central que pon en equilibrio unha situación, o cal e necesariamente a metade.

Así, dados os números a1,a2, ... , an, a media aritmética será igual a:

\bar{x} = {1 \over n} \sum_{i=1}^n{a_i} =
(a_1+\cdots+a_n)/n

Por exemplo, a media aritmética de 8, 5 e -1 é igual a (8 + 5 + (-1)) / 3 = 4.

O símbolo µ (mu) é usado para a media aritmética dunha poboación. Úsase X cunha barra horizontal sobre o símbolo para medias dunha mostra: \overline{X}.